La Carta de Compromís Educatiu

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en el marc del projecte educatiu. Aquesta carta ha de contribuir, entre altres, a les finalitats següents:

  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
  • Facilitar als alumnes i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Vincular el centre i les famílies, mitjançant el compromís i l’acció tutorial compartida.
  • Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
  • Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
  • Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
  • Implicar les famílies en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Implicar les famílies en l’èxit acadèmic, personal i social i també en el compromís cívic dels infants i joves.

 La nostra carta de compromís

DOCUMENTACIÓ

Comunicats Inici de Curs

Benvinguda al nou curs

Pagament Material del curs 2016-2017:

La quota anual de material i activitats complementàries del curs escolar 2017/18 és de 155€ per alumne.
Recordeu que l’ingrés cal fer-lo a qualsevol caixe automàtic de Caixa Bank. Seguint aquest passos

· PAGAMENTS
· PAGAMENTS SENSE CODIS DE BARRES
· COL·LEGIS I MATRÍCULES
· AMB CODI D’ENTITAT: 9000063
· INDICAR LA QUANTITAT: 155€
· INDICAR NOM, COGNOMS DE L’ALUMNES (MOLT IMPORTANT!!)

Termini per fer el pagament el 13 d’octubre de 2017. Recordeu de lliurar una còpia al tutor/a del vostre fill/a.

 

Comunicats sanitaris

Paràsits i polls

Socialització dels llibres