QUÈ ÉS?

El Claustre de Professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per 30 professors/es i un de religió, i la tècnica d’Educació infantil (TEI). El presideix el/la director/a.

FUNCIONS DEL CLAUSTRE DE MESTRES

 • Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 • Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l’Equip Directiu sobre l’organització i la Pla Anual General de Centre (PGAC), i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries.
 • Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
 • Informar del nomenament dels professors -tutors.
 • Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que el Director no la presenti al Consell Escolar.
 • Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l’escola.
 • Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general.
 • Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l’elaboració de les NOFC.
 • Aportar a l’Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d’Estudis del Centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada per trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar i l’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El secretari del Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del Centre.

PERSONAL NO DOCENT

El personal no docent està format per un conserge, una administrativa, una TEI, i una professora de religió, tots quatre dependents del Consorci d’Educació.

En l’actualitat també disposem del servei de vetlladors, gestionat per l’empresa SENFO.

També disposem del servei de neteja de l’Ajuntament..

Què és el consell escolar?

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions.

Al Consell Escolar s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, pares i mares, personal no docent, representant ajuntament), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la directora del centre i aixeca acta de les seves decisions la secretària.

Què fa el consell escolar?

Entre les funcions dels Consell Escolar trobem:

 • L’avaluació de la programació general anual del centre
 • L’avaluació dels projectes,  de les activitats  i
 • El seguiment del pressupostos de funcionament general d’escola
 • També és qui estableix els dies de lliure elecció de l’escola.

Qui en forma part?

La composició del Consell escolar de l’escola Jovellanos és:

 • La directora de l’escola  que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • La secretària de l’equip directiu.
 • Un representant de l’administració municipal.
 • Un representant del personal d’administració i serveis. (PAS)
 • 4  pares, mares o tutors d’alumnes  escollits entre el sector de pares i mares.
 • 5 mestres escollits pel claustre
 • Un representant assignat per l’AMPA

Composició actual del Consell Escolar

 • Directora:  Conxa Carreño
 • Cap d’Estudis:  Iolanda Gras
 • Secretària: Anna Cabré
 • Representant de l’Ajuntament: Núria Ródriguez
 • Representant del professorat:  Olga Gil
 • Representant del professorat:  Àngels Echevarría
 • Representant del professorat:  Dolors Martínez
 • Representant del professorat:  Irene Blanes
 • Representant del professorat :  Núria Puig
 • Representant de pares i mares :  Gemma Enfedaque
 • Representant de pares i mares:  Ana Sanz
 • Representant de pares i mares:  Raquel Alaman
 • Representant de pares i mares :  Lucilla Balestrero
 • Representant de l’AMPA:  Marta Viturí
 • Representant del PAS :  Patrícia Espadas
L'escola des del carrer Sardenya